OKRUHY TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Jedná se o definitivní seznam. Pořadí okruhů a jejich názvy nemusí být ve shodě s číslováním a názvy maturitních otázek!
Osová afinita Definice, n-úhelník, kružnice a elipsa, užití v řezech těles. -příklady-
Středová kolineace Definice, n-úhelník, úběžník, kružnice a kuželosečka, užití v řezech těles. -příklady-
Lineární útvary v kótovaném promítání Definice; bod - soustava souřadná; přímka - stopník, odchylka, skutečná velikost úsečky, stupňování přímky; rovina - stopa roviny, spádové měřítko, průsečnice 2 rovin. -příklady-
Lineární útvary v Mongeově promítání Definice; bod - soustava souřadná; přímka - stopníky; rovina - stopy roviny, hlavní přímky. Polohové úlohy - průsečík přímky s rovinou, průsečnice 2 rovin. Tělesa - pravidelný čtyřstěn, osmistěn. -příklady-
Metrické úlohy v Mongeově promítání Skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny, kolmice k rovině, vzdálenost bodu a roviny, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu a přímky, skutečná velikost útvaru v rovině - otočení roviny do průmětny. -příklady-
Quételetova-Dandelinova věta Eliptický řez válce - důkaz věty. Eliptický řez kužele - důkaz věty. Kulová plocha v kosoúhlém promítání. -příklady-
Lineární útvary v pravoúhlé axonometrii Definice, bod, přímka, rovina. -příklady-
Lineární útvary v kosoúhlém promítání Definice, bod, přímka, rovina. -příklady-
Lineární perspektiva Definice, vázaná metoda - LP a MP; volná metoda - horizont, základnice, distančník, čtvercová síť, hranatý objekt. -příklady-
Vojenská perspektiva Definice, užití, zobrazení z půdorysu a nárysu - zářezová metoda. -příklady-
Řezy těles v Mongeově promítání Hranol a jehlan s podstavou v půdorysně - řez obecnou rovinou; válec a kužel s podstavou v půdorysně - řez obecnou rovinou -příklady-
Řezy těles v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání Hranol a jehlan s podstavou v půdorysně - řez obecnou rovinou; válec a kužel s podstavou v půdorysně - řez obecnou rovinou -příklady-
Osvětlení v Mongeově promítání Centrální a rovnoběžné osvětlení - definice, osvětlení hranolu, jehlanu, válce a kužele -příklady-
Osvětlení v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání Centrální a rovnoběžné osvětlení - definice, osvětlení hranolu, jehlanu, válce a kužele -příklady-
Osvětlení v lineární perspektivě Centrální a rovnoběžné osvětlení - definice, osvětlení hranolu, jehlanu, válce a kužele -příklady-
Zrcadlení v lineární perspektivě Definice, svislé zrcadlo, vodorovné zrcadlo. -příklady-
Křivky v lineární perspektivě Kružnice ve svislé rovině - příčková konstrukce, kružnice ve vodorovné rovině - osmibodová konstrukce, parabolický oblouk. -příklady-
Kružnice, parabola Definice, oskulační kružnice, tečna v bodě, tečna z bodu, tečna daného směru. Kružnice jako parabola nebo hyperbola ve středové kolineaci. -příklady-
Elipsa, hyperbola Definice, oskulační kružnice, tečna v bodě, tečna z bodu, tečna daného směru. -příklady-
Šroubovice a šroubová plocha Definice, tečna v bodě, zobrazení v MP, KP, PA, LP. Definice, šroubové schodiště v MP, KP, PA, LP. -příklady-
Rotační plochy Definice, meridián, rovnoběžka, rovník, hrdlo, zobrazení v MP - řez obecnou rovinou; zobrazení ve VP - řez rovinou. -příklady-
Kulová plocha Definice, zobrazení v MP, KP, PA; ortografická projekce. -příklady-
Rotační kvadriky Definice, zobrazení v MP, VP; rovina a rotační kvadrika - klasifikace řezů. -příklady-
Přímkové plochy a konoidy Definice. Hyperbolický paraboloid - zborcený čtyřúhelník, Štramberská trúba, Montpellierský oblouk, Marseillský oblouk, kruhový konoid, parabolický konoid. -příklady-
Topografické plochy Definice, vrstevnice, přímý profil, zakřivený profil, násyp, výkop, cesta v terénu, rovinná deska v terénu. -příklady-